Ban Giám đốc

Ông Trương Thượng Hoài Nhân

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0981 967 918

Ban Giám đốc

Bà Trần Trúc Ly

Chức vụ: Trưởng phòng truyền thông

Điện thoại: 0939 390 289